OIMT Partners

1.0.2
Summary
- Các API này được sử dụng cho các đối tác kiều hối, chuyển tiền quốc tế nhằm gia tăng tiện ích, tạo sự thuận tiện trong quá trình chuyển kiều hối từ nước ngoài vào Việt Nam
- These APIs are used for international remittance companies and their partners to increase convenience and facilitate the process of transferring remittances from abroad to Vietnam

Plans

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
Default Plan
Subscribe
Remittance Company Plan
Remittance Company Plan
Subscribe

Requires subscription approval