Accounts & Transaction Information service Package

1.2.2
Sommario
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Piani

Per effettuare la sottoscrizione, è necessario creare un account o accedere.

Default Plan
Default Plan
Registrati
Momo Plan
Momo Plan
Registrati
Mecorp Plan
Mecorp Plan
Registrati
Transactions View Plan
Transactions View Plan
Registrati
Full Option Basic
Full Option Basic Plan
Registrati
Economic Plan
Info Retrieving Plan – Economic
Registrati
Premier Plan
Info Retrieving Plan – Premier
Registrati
Ultimate Plan
Info Retrieving Plan – Ultimate
Registrati

Richiede l'approvazione della sottoscrizione