Digital Wallet Service Package

1.1.9
Riepilogo
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

Piani

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Ewallet Account Verification
1000 chiamate al minuto
Ewallet Account Verification
Registrati
Momo
2 limiti di frequenza *
Registrati
E-Wallet Economic
2 limiti di frequenza *
Registrati
E-wallet Premier
2 limiti di frequenza *
Registrati
E-wallet Ultimate
2 limiti di frequenza *
Registrati

Richiede l'approvazione della sottoscrizione