Accounts & Transaction Information service Package

1.2.2
概要
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

プラン

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
Default Plan
配信登録
Momo Plan
Momo Plan
配信登録
Mecorp Plan
Mecorp Plan
配信登録
Transactions View Plan
Transactions View Plan
配信登録
Full Option Basic
Full Option Basic Plan
配信登録
Economic Plan
Info Retrieving Plan – Economic
配信登録
Premier Plan
Info Retrieving Plan – Premier
配信登録
Ultimate Plan
Info Retrieving Plan – Ultimate
配信登録

サブスクリプションの承認が必要