Loan Services Package

1.0.4
요약
- No need to visit banks, OCB customers can register loans through OCB's API integration portal. In addition to signing up, in the future, customers can track their loans through Open API connections.
- Không cần phải đến ngân hàng, khách hàng của OCB có thể thực hiện đăng ký các khoản vay thông qua các cổng tích hợp API của OCB. Bên cạnh việc đăng ký thì trong tương lai, khách hàng còn có thể theo dõi khoản vay thông qua các kết nối Open API.

플랜

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1분당 100 호출
Default Plan
구독 신청