Digital Wallet Service Package

1.0.7
Samenvatting
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

Plannen

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Ewallet Account Verification
Ewallet Account Verification
Abonneer
ECPAY
ZALO
ZaloPay plan
Abonneer
E-Wallet Package
Liên kết ví điện tử
Abonneer

Vereist goedkeuring van het abonnement