Customer Onboarding Package

1.1.1
Podsumowanie
- No need to visit the bank to register the services, with the registration gateways integrated via the API on the website, application software of organizations, corporates, businesses, government agencies ... customers can directly register for bank account, card, or loan with OCB without having to go to the bank or contact the sales staff.
- Không cần phải đến ngân hàng mới đăng ký dịch vụ được, với các cổng đăng ký được tích hợp thông qua API trên website, phần mềm ứng dụng (app, software) của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ,...khách hàng có thể trực tiếp đăng ký tài khoản, thẻ, khoản vay với OCB mà không cần phải đến ngân hàng hay liên hệ với các nhân viên bán hàng.

Plany

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
Nieograniczony
Default Plan
Subskrybuj
University Plan
Wywołania (1000) na minutę
University Plan
Subskrybuj
Virtual account (OMNI)
Liczba limitów szybkości: 3 *
Virtual account (OMNI)
Subskrybuj
TTKH Plan
Wywołania (1000) na sekundę
Subskrybuj
Virtual account (direct)
Liczba limitów szybkości: 3 *
Virtual account (direct)
Subskrybuj

Wymaga zatwierdzenia subskrypcji