Loan Services Package

1.2.2
Souhrn
- No need to visit banks, OCB customers can register loans through OCB's API integration portal. In addition to signing up, in the future, customers can track their loans through Open API connections.
- Không cần phải đến ngân hàng, khách hàng của OCB có thể thực hiện đăng ký các khoản vay thông qua các cổng tích hợp API của OCB. Bên cạnh việc đăng ký thì trong tương lai, khách hàng còn có thể theo dõi khoản vay thông qua các kết nối Open API.

Plány

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
100 volání za minutu
Default Plan
Přihlásit

Vyžaduje schválení odběru