Customer Onboarding Package

1.1.5
Summary
- No need to visit the bank to register the services, with the registration gateways integrated via the API on the website, application software of organizations, corporates, businesses, government agencies ... customers can directly register for bank account, card, or loan with OCB without having to go to the bank or contact the sales staff.
- Không cần phải đến ngân hàng mới đăng ký dịch vụ được, với các cổng đăng ký được tích hợp thông qua API trên website, phần mềm ứng dụng (app, software) của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ,...khách hàng có thể trực tiếp đăng ký tài khoản, thẻ, khoản vay với OCB mà không cần phải đến ngân hàng hay liên hệ với các nhân viên bán hàng.

Plans

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
unlimited
Default Plan
Subscribe
University Plan
1000 calls per minute
University Plan
Subscribe
TTKH Plan
1000 calls per second
Subscribe
Virtual account (direct)
3 rate limits *
Virtual account (direct)
Subscribe
Virtual account (OMNI)
3 rate limits *
Virtual account (OMNI)
Subscribe

Requires subscription approval