Customer Onboarding - Ekyc through APIs

1.1.8
Summary
- Bộ API cho phép hệ thống đối tác truyền thông tin eKYC của user để tạo tài khoản tại OCB. Sau khi tạo thành công tài khoản tại OCB, user có thể đăng nhập vào app OCB Omni để sử dụng tài khoản mà không cần xác thực lại thông tin.
- This API package allows the partner's system to transfer the user's eKYC information to create OCB accounts. After registering OCB account successfully, user can log in to the OCB Omni App to use the account without verifying again.

Plans

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Bronze Package
200 calls per minute
Bronze Package
Subscribe
Silver Package
500 calls per minute
Silver Package
Subscribe
Gold Package
1000 calls per minute
Gold Package
Subscribe
Platinum Package
2000 calls per minute
Platinum Package
Subscribe

Requires subscription approval