Продукты API

Digital Wallet Service Package
1.2.0
(включено 13 API)

Обзор
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

EPASS Package
1.0.0
(включен 1 API)

FacePay Service Package
1.0.5
(включено 3 API)

Обзор
- FacePay is a popular payment method implemented by Wee Digital. Customers can use their faces to authorize transactions at any merchants that supports FacePay. APIs dedicated to FacePay will support related services such as payment, refund…
- FacePay là 1 giải pháp thanh toán của Wee Digital cho phép khách hàng dùng chính khuôn mặt của mình để thanh toán tại các cửa hàng tiện ích hỗ trợ. API dành riêng cho FacePay sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền…

Loan Services Package
1.2.2
(включено 4 API)

Обзор
- No need to visit banks, OCB customers can register loans through OCB's API integration portal. In addition to signing up, in the future, customers can track their loans through Open API connections.
- Không cần phải đến ngân hàng, khách hàng của OCB có thể thực hiện đăng ký các khoản vay thông qua các cổng tích hợp API của OCB. Bên cạnh việc đăng ký thì trong tương lai, khách hàng còn có thể theo dõi khoản vay thông qua các kết nối Open API.
Work with the Best

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Open Environment

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Customized Solutions

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.