API Products

Accounts & Transaction Information service Package
1.3.5
(7 APIs included)

Summary
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Customer Onboarding - Ekyc through APIs
1.1.8
(12 APIs included)

Summary
- Bộ API cho phép hệ thống đối tác truyền thông tin eKYC của user để tạo tài khoản tại OCB. Sau khi tạo thành công tài khoản tại OCB, user có thể đăng nhập vào app OCB Omni để sử dụng tài khoản mà không cần xác thực lại thông tin.
- This API package allows the partner's system to transfer the user's eKYC information to create OCB accounts. After registering OCB account successfully, user can log in to the OCB Omni App to use the account without verifying again.

Customer Onboarding Package
1.1.5
(13 APIs included)

Summary
- No need to visit the bank to register the services, with the registration gateways integrated via the API on the website, application software of organizations, corporates, businesses, government agencies ... customers can directly register for bank account, card, or loan with OCB without having to go to the bank or contact the sales staff.
- Không cần phải đến ngân hàng mới đăng ký dịch vụ được, với các cổng đăng ký được tích hợp thông qua API trên website, phần mềm ứng dụng (app, software) của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ,...khách hàng có thể trực tiếp đăng ký tài khoản, thẻ, khoản vay với OCB mà không cần phải đến ngân hàng hay liên hệ với các nhân viên bán hàng.

Digital MSME Service Package
1.0.5
(4 APIs included)

Summary
˗ These APIs will support related services for any digital MSME merchants such as registration, generating QR code for payment…
˗ API dành riêng cho các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ như đăng ký thông tin điểm bán hàng, sinh QR Code phục vụ chuyển khoản…
Work with the Best

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Open Environment

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Customized Solutions

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.