Accounts & Transaction Information service Package

1.3.5
Summary
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Plans

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1000 calls per minute
Default Plan
Subscribe
Momo Plan
1000 calls per hour
Momo Plan
Subscribe
Mecorp Plan
2000 calls per day
Mecorp Plan
Subscribe
Transactions View Plan
2 rate limits *
Transactions View Plan
Subscribe
Full Option Basic
9200 calls per day
Full Option Basic Plan
Subscribe
Economic Plan
2 rate limits *
Info Retrieving Plan – Economic
Subscribe
Premier Plan
2 rate limits *
Info Retrieving Plan – Premier
Subscribe
Ultimate Plan
2 rate limits *
Info Retrieving Plan – Ultimate
Subscribe
GHTK
2 rate limits *
GHTK
Subscribe

Requires subscription approval