API 제품

Accounts & Transaction Information service Package
1.2.9

요약
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Card Payment Services Package
1.0.3
(포함된 1 API)

요약
- Card is a convenient tool of payment which can be applied in various users such as shops, schools, and so on. With API related to card payment, customers can create utility items such as payments of university tuition fee on the client's system
- Thẻ là một phương tiện thanh toán tiện lợi và có thể áp dụng ở các đối tượng sử dụng khác nhau như cửa hàng, trường học,…Với API liên quan đến thanh toán thẻ, khách hàng có thể tạo các khoản mục tiện ích như thanh toán học phí trên hệ thống của khách hàng

Customer Onboarding Package
1.1.1

요약
- No need to visit the bank to register the services, with the registration gateways integrated via the API on the website, application software of organizations, corporates, businesses, government agencies ... customers can directly register for bank account, card, or loan with OCB without having to go to the bank or contact the sales staff.
- Không cần phải đến ngân hàng mới đăng ký dịch vụ được, với các cổng đăng ký được tích hợp thông qua API trên website, phần mềm ứng dụng (app, software) của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ,...khách hàng có thể trực tiếp đăng ký tài khoản, thẻ, khoản vay với OCB mà không cần phải đến ngân hàng hay liên hệ với các nhân viên bán hàng.

Digital MSME Service Package
1.0.5

요약
˗ These APIs will support related services for any digital MSME merchants such as registration, generating QR code for payment…
˗ API dành riêng cho các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ như đăng ký thông tin điểm bán háng, sinh QR Code phục vụ chuyển khoản…
Work with the Best

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Open Environment

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Customized Solutions

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.