Produtos de API

Accounts & Transaction Information service Package
1.2.5
(6 APIs incluídas)

Resumo
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Card Payment Services Package
1.0.3
(1 API incluída)

Resumo
- Card is a convenient tool of payment which can be applied in various users such as shops, schools, and so on. With API related to card payment, customers can create utility items such as payments of university tuition fee on the client's system
- Thẻ là một phương tiện thanh toán tiện lợi và có thể áp dụng ở các đối tượng sử dụng khác nhau như cửa hàng, trường học,…Với API liên quan đến thanh toán thẻ, khách hàng có thể tạo các khoản mục tiện ích như thanh toán học phí trên hệ thống của khách hàng

Customer Onboarding Package
1.0.7
(8 APIs incluídas)

Resumo
- No need to visit the bank to register the services, with the registration gateways integrated via the API on the website, application software of organizations, corporates, businesses, government agencies ... customers can directly register for bank account, card, or loan with OCB without having to go to the bank or contact the sales staff. - Không cần phải đến ngân hàng mới đăng ký dịch vụ được, với các cổng đăng ký được tích hợp thông qua API trên website, phần mềm ứng dụng (app, software) của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ,...khách hàng có thể trực tiếp đăng ký tài khoản, thẻ, khoản vay với OCB mà không cần phải đến ngân hàng hay liên hệ với các nhân viên bán hàng.

Digital Wallet Service Package
1.1.2
(11 APIs incluídas)

Resumo
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…
Work with the Best

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Open Environment

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Customized Solutions

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.