Onboarding From Partner Package

1.0.3
요약
- APIs for partner to send eKYC ID & selfie image then create account and Omni account for partner 's customer.
- Cung cấp các API cho đối tác để gửi hình ảnh CMND/CCCD và hình chân dung để mở tài khoản Tiền gửi thanh toán và Tài khoản Omni cho khách hàng của đối tác

플랜

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
무제한
Default Plan
구독 신청