QR Code Payment Solution

1.0.1
Samenvatting
- OCB cung cấp giải pháp thanh toán nhanh bằng mã QR chuyên dùng theo tiêu chuẩn VietQR. Sử dụng trong các hệ thống thanh toán di động hoặc trong các ứng dụng yêu cầu sự linh hoạt và tính năng động trong việc truyền tải thông tin, nhằm tăng cường tính bảo mật và chính xác trong quá trình thực hiện các giao dịch thanh toán.
- OCB provides quick payment solutions using specialized QR codes according to VietQR standards. Use in mobile payment systems or in applications that require flexibility and dynamism in information transmission, to increase security and accuracy during payment transactions.

Plannen

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Bronze Package
200 aanroepen per minuut
Bronze Package
Abonneer
Silver Package
500 aanroepen per minuut
Silver Package
Abonneer
Gold Package
1000 aanroepen per minuut
Gold Package
Abonneer
Platinum Package
2000 aanroepen per minuut
Platinum Package
Abonneer

Vereist goedkeuring van het abonnement