Utility Services Package

1.2.3
Summary
- In order to increase the utility for companies, software agent, OCB supports free Utility services package such as inquiry ATMs location service, and OCB's branches location. In future, OCB will explore more utility services as free: inquiry exchange rate, interest rate, list of local banks.
- Để tăng tiện ích cho các công ty, đại lý phần mềm, OCB hỗ trợ gói dịch vụ Tiện ích miễn phí như dịch vụ định vị ATM và địa điểm chi nhánh của OCB. Trong tương lai, OCB sẽ khám phá thêm các dịch vụ tiện ích miễn phí: tỷ giá hối đoái, lãi suất, danh sách các ngân hàng địa phương.

Plans

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1000 calls per day
Default Plan
Subscribe
Momo Plan
1000 calls per day
Momo Plan
Subscribe
EUI Plan
1000 calls per day
EUI Plan
Subscribe
KYODAI Plan
1000 calls per day
KYODAI Plan
Subscribe
Mecorp Plan
1000 calls per day
Mecorp Plan
Subscribe
Full Option Basic
2000 calls per day
Full Option Basic Plan
Subscribe
Premier Plan
2 rate limits *
Info Retrieving Plan – Premier
Subscribe
Economic Plan
2 rate limits *
Info Retrieving Plan - Economic
Subscribe
Ultimate Plan
2 rate limits *
Info Retrieving Plan – Ultimate
Subscribe
Payoo Plan
200 calls per minute
Payoo Plan
Subscribe
GHTK
2 rate limits *
GHTK
Subscribe

Requires subscription approval