Utility Services Package

1.2.3
摘要
- In order to increase the utility for companies, software agent, OCB supports free Utility services package such as inquiry ATMs location service, and OCB's branches location. In future, OCB will explore more utility services as free: inquiry exchange rate, interest rate, list of local banks.
- Để tăng tiện ích cho các công ty, đại lý phần mềm, OCB hỗ trợ gói dịch vụ Tiện ích miễn phí như dịch vụ định vị ATM và địa điểm chi nhánh của OCB. Trong tương lai, OCB sẽ khám phá thêm các dịch vụ tiện ích miễn phí: tỷ giá hối đoái, lãi suất, danh sách các ngân hàng địa phương.

计划

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
每 1 天 1000 次调用
Default Plan
订阅
Momo Plan
每 1 天 1000 次调用
Momo Plan
订阅
EUI Plan
每 1 天 1000 次调用
EUI Plan
订阅
KYODAI Plan
每 1 天 1000 次调用
KYODAI Plan
订阅
Mecorp Plan
每 1 天 1000 次调用
Mecorp Plan
订阅
Full Option Basic
每 1 天 2000 次调用
Full Option Basic Plan
订阅
Premier Plan
2 个速率限制 *
Info Retrieving Plan – Premier
订阅
Economic Plan
2 个速率限制 *
Info Retrieving Plan - Economic
订阅
Ultimate Plan
2 个速率限制 *
Info Retrieving Plan – Ultimate
订阅
Payoo Plan
每 1 分钟 200 次调用
Payoo Plan
订阅
GHTK
2 个速率限制 *
GHTK
订阅

需要预订核准