Utility Services Package

1.2.3
摘要
- In order to increase the utility for companies, software agent, OCB supports free Utility services package such as inquiry ATMs location service, and OCB's branches location. In future, OCB will explore more utility services as free: inquiry exchange rate, interest rate, list of local banks.
- Để tăng tiện ích cho các công ty, đại lý phần mềm, OCB hỗ trợ gói dịch vụ Tiện ích miễn phí như dịch vụ định vị ATM và địa điểm chi nhánh của OCB. Trong tương lai, OCB sẽ khám phá thêm các dịch vụ tiện ích miễn phí: tỷ giá hối đoái, lãi suất, danh sách các ngân hàng địa phương.

計劃

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1000 個呼叫/1 日
Default Plan
訂閱
Momo Plan
1000 個呼叫/1 日
Momo Plan
訂閱
EUI Plan
1000 個呼叫/1 日
EUI Plan
訂閱
KYODAI Plan
1000 個呼叫/1 日
KYODAI Plan
訂閱
Mecorp Plan
1000 個呼叫/1 日
Mecorp Plan
訂閱
Full Option Basic
2000 個呼叫/1 日
Full Option Basic Plan
訂閱
Premier Plan
2 速率限制 *
Info Retrieving Plan – Premier
訂閱
Economic Plan
2 速率限制 *
Info Retrieving Plan - Economic
訂閱
Ultimate Plan
2 速率限制 *
Info Retrieving Plan – Ultimate
訂閱
Payoo Plan
200 個呼叫/1 分鐘
Payoo Plan
訂閱
GHTK
2 速率限制 *
GHTK
訂閱

需要訂閱核准