Payment Services Package

1.2.8
Zusammenfassung
- Currently, cashless payment is a growing trend in financial transactions. OCB understands that it is necessary to have more payment applications to connect banks to accept payments. With payment APIs, OCB can support organizations and businesses to build payment applications at a low cost. In addition, this package can be used to integrate payment features for e-commerce websites or mobile payment applications.
- Hiện nay, thế giới không có tiền mặt là xu hướng phát triển trong giao dịch tài chính, OCB hiểu rằng cần thêm ứng dụng thanh toán để kết nối ngân hàng để chấp nhận thanh toán. Với các API phục vụ cho việc thanh toán, OCB có thể hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng thanh toán với mức phí thấp. Ngoài ra, có thể sử dụng gói sản phẩm này để tích hợp các tính năng thanh toán cho trang web thương mại điện tử hoặc ứng dụng thanh toán di động.

Pläne

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1000 Aufrufe pro Minute
Default Plan
Abonnieren
Mecorp Plan
6000 Aufrufe pro Tag
Mecorp Plan
Abonnieren
Economic Plan
2 Ratenbegrenzungen *
Fintech Payment Services Plan - Economic
Abonnieren
Premier Plan
2 Ratenbegrenzungen *
Fintech Payment Services Plan – Premier
Abonnieren
Ultimate Plan
2 Ratenbegrenzungen *
Fintech Payment Services Plan – Ultimate
Abonnieren
ERP LINK Transfer Plan
2 Ratenbegrenzungen *
ERP LINK Transfer Plan
Abonnieren
UEH
2 Ratenbegrenzungen *
UEH
Abonnieren

Abonnementgenehmigung erforderlich