Payment Services Package

1.2.8
Özet
- Currently, cashless payment is a growing trend in financial transactions. OCB understands that it is necessary to have more payment applications to connect banks to accept payments. With payment APIs, OCB can support organizations and businesses to build payment applications at a low cost. In addition, this package can be used to integrate payment features for e-commerce websites or mobile payment applications.
- Hiện nay, thế giới không có tiền mặt là xu hướng phát triển trong giao dịch tài chính, OCB hiểu rằng cần thêm ứng dụng thanh toán để kết nối ngân hàng để chấp nhận thanh toán. Với các API phục vụ cho việc thanh toán, OCB có thể hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng thanh toán với mức phí thấp. Ngoài ra, có thể sử dụng gói sản phẩm này để tích hợp các tính năng thanh toán cho trang web thương mại điện tử hoặc ứng dụng thanh toán di động.

Planlar

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
dakikada 1000 çağrı
Default Plan
Abone ol
Mecorp Plan
günde 6000 çağrı
Mecorp Plan
Abone ol
Economic Plan
2 hız limiti *
Fintech Payment Services Plan - Economic
Abone ol
Premier Plan
2 hız limiti *
Fintech Payment Services Plan – Premier
Abone ol
Ultimate Plan
2 hız limiti *
Fintech Payment Services Plan – Ultimate
Abone ol
ERP LINK Transfer Plan
2 hız limiti *
ERP LINK Transfer Plan
Abone ol
UEH
2 hız limiti *
UEH
Abone ol

Abonelik onayı gerektirir