Payment Services Package

1.2.8
Обзор
- Currently, cashless payment is a growing trend in financial transactions. OCB understands that it is necessary to have more payment applications to connect banks to accept payments. With payment APIs, OCB can support organizations and businesses to build payment applications at a low cost. In addition, this package can be used to integrate payment features for e-commerce websites or mobile payment applications.
- Hiện nay, thế giới không có tiền mặt là xu hướng phát triển trong giao dịch tài chính, OCB hiểu rằng cần thêm ứng dụng thanh toán để kết nối ngân hàng để chấp nhận thanh toán. Với các API phục vụ cho việc thanh toán, OCB có thể hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng thanh toán với mức phí thấp. Ngoài ra, có thể sử dụng gói sản phẩm này để tích hợp các tính năng thanh toán cho trang web thương mại điện tử hoặc ứng dụng thanh toán di động.

Планы

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1000 вызовов за 1 минуту
Default Plan
Подписаться
Mecorp Plan
6000 вызовов за 1 день
Mecorp Plan
Подписаться
Economic Plan
Ограничения частоты 2 *
Fintech Payment Services Plan - Economic
Подписаться
Premier Plan
Ограничения частоты 2 *
Fintech Payment Services Plan – Premier
Подписаться
Ultimate Plan
Ограничения частоты 2 *
Fintech Payment Services Plan – Ultimate
Подписаться
ERP LINK Transfer Plan
Ограничения частоты 2 *
ERP LINK Transfer Plan
Подписаться
UEH
Ограничения частоты 2 *
UEH
Подписаться

Требуется утверждение подписки