Payment Services Package

1.2.8
摘要
- Currently, cashless payment is a growing trend in financial transactions. OCB understands that it is necessary to have more payment applications to connect banks to accept payments. With payment APIs, OCB can support organizations and businesses to build payment applications at a low cost. In addition, this package can be used to integrate payment features for e-commerce websites or mobile payment applications.
- Hiện nay, thế giới không có tiền mặt là xu hướng phát triển trong giao dịch tài chính, OCB hiểu rằng cần thêm ứng dụng thanh toán để kết nối ngân hàng để chấp nhận thanh toán. Với các API phục vụ cho việc thanh toán, OCB có thể hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng thanh toán với mức phí thấp. Ngoài ra, có thể sử dụng gói sản phẩm này để tích hợp các tính năng thanh toán cho trang web thương mại điện tử hoặc ứng dụng thanh toán di động.

計劃

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1000 個呼叫/1 分鐘
Default Plan
訂閱
Mecorp Plan
6000 個呼叫/1 日
Mecorp Plan
訂閱
Economic Plan
2 速率限制 *
Fintech Payment Services Plan - Economic
訂閱
Premier Plan
2 速率限制 *
Fintech Payment Services Plan – Premier
訂閱
Ultimate Plan
2 速率限制 *
Fintech Payment Services Plan – Ultimate
訂閱
ERP LINK Transfer Plan
2 速率限制 *
ERP LINK Transfer Plan
訂閱
UEH
2 速率限制 *
UEH
訂閱

需要訂閱核准