Payment Services Package

1.2.8
要約
- Currently, cashless payment is a growing trend in financial transactions. OCB understands that it is necessary to have more payment applications to connect banks to accept payments. With payment APIs, OCB can support organizations and businesses to build payment applications at a low cost. In addition, this package can be used to integrate payment features for e-commerce websites or mobile payment applications.
- Hiện nay, thế giới không có tiền mặt là xu hướng phát triển trong giao dịch tài chính, OCB hiểu rằng cần thêm ứng dụng thanh toán để kết nối ngân hàng để chấp nhận thanh toán. Với các API phục vụ cho việc thanh toán, OCB có thể hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng thanh toán với mức phí thấp. Ngoài ra, có thể sử dụng gói sản phẩm này để tích hợp các tính năng thanh toán cho trang web thương mại điện tử hoặc ứng dụng thanh toán di động.

プラン

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
呼び出し件数: 1000 / 1 分
Default Plan
配信登録
Mecorp Plan
呼び出し件数: 6000 / 1 日
Mecorp Plan
配信登録
Economic Plan
2 レート制限 *
Fintech Payment Services Plan - Economic
配信登録
Premier Plan
2 レート制限 *
Fintech Payment Services Plan – Premier
配信登録
Ultimate Plan
2 レート制限 *
Fintech Payment Services Plan – Ultimate
配信登録
ERP LINK Transfer Plan
2 レート制限 *
ERP LINK Transfer Plan
配信登録
UEH
2 レート制限 *
UEH
配信登録

サブスクリプションの承認が必要