OIMT Partners

1.0.5
Resumen
- Các API này được sử dụng cho các đối tác kiều hối, chuyển tiền quốc tế nhằm gia tăng tiện ích, tạo sự thuận tiện trong quá trình chuyển kiều hối từ nước ngoài vào Việt Nam
- These APIs are used for international remittance companies and their partners to increase convenience and facilitate the process of transferring remittances from abroad to Vietnam

Planes

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
sin límite
Default Plan
Suscribirse
Remittance Company Plan
2 límites de velocidad *
Remittance Company Plan
Suscribirse

Requiere aprobación de suscripción