OIMT Partners

1.0.5
Podsumowanie
- Các API này được sử dụng cho các đối tác kiều hối, chuyển tiền quốc tế nhằm gia tăng tiện ích, tạo sự thuận tiện trong quá trình chuyển kiều hối từ nước ngoài vào Việt Nam
- These APIs are used for international remittance companies and their partners to increase convenience and facilitate the process of transferring remittances from abroad to Vietnam

Plany

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
Nieograniczony
Default Plan
Subskrybuj
Remittance Company Plan
Liczba limitów szybkości: 2 *
Remittance Company Plan
Subskrybuj

Wymaga zatwierdzenia subskrypcji