OIMT Partners

1.0.5
요약
- Các API này được sử dụng cho các đối tác kiều hối, chuyển tiền quốc tế nhằm gia tăng tiện ích, tạo sự thuận tiện trong quá trình chuyển kiều hối từ nước ngoài vào Việt Nam
- These APIs are used for international remittance companies and their partners to increase convenience and facilitate the process of transferring remittances from abroad to Vietnam

플랜

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
무제한
Default Plan
구독 신청
Remittance Company Plan
2 등급 한계
Remittance Company Plan
구독 신청

등록 승인 필수