OIMT Partners

1.0.5
摘要
- Các API này được sử dụng cho các đối tác kiều hối, chuyển tiền quốc tế nhằm gia tăng tiện ích, tạo sự thuận tiện trong quá trình chuyển kiều hối từ nước ngoài vào Việt Nam
- These APIs are used for international remittance companies and their partners to increase convenience and facilitate the process of transferring remittances from abroad to Vietnam

计划

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
无限制
Default Plan
订阅
Remittance Company Plan
2 个速率限制 *
Remittance Company Plan
订阅

需要预订核准