Payment Gateway Service Package

1.1.2
Souhrn
- Payment gateway is a popular payment method implemented through the Bank. The dedicated Payment Gateway API will support related services like payments, refunds ...
- Cổng thanh toán là phương thức thanh toán khá phổ biến được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho cổng thanh toán sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền ...

Plány

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default plan
100 volání za minutu
Přihlásit
NganLuong Plan
200 volání za minutu
Přihlásit
Payoo Plan
bez omezení
Přihlásit

Vyžaduje schválení odběru