Payment Gateway Service Package

1.1.2
Podsumowanie
- Payment gateway is a popular payment method implemented through the Bank. The dedicated Payment Gateway API will support related services like payments, refunds ...
- Cổng thanh toán là phương thức thanh toán khá phổ biến được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho cổng thanh toán sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền ...

Plany

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default plan
Wywołania (100) na minutę
Subskrybuj
NganLuong Plan
Wywołania (200) na minutę
Subskrybuj
Payoo Plan
Nieograniczony
Subskrybuj

Wymaga zatwierdzenia subskrypcji