Payment Gateway Service Package

1.1.2
Samenvatting
- Payment gateway is a popular payment method implemented through the Bank. The dedicated Payment Gateway API will support related services like payments, refunds ...
- Cổng thanh toán là phương thức thanh toán khá phổ biến được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho cổng thanh toán sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền ...

Plannen

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default plan
100 aanroepen per minuut
Abonneer
NganLuong Plan
200 aanroepen per minuut
Abonneer
Payoo Plan
onbeperkt
Abonneer

Vereist goedkeuring van het abonnement