Payment Gateway Service Package

1.1.2
Resumen
- Payment gateway is a popular payment method implemented through the Bank. The dedicated Payment Gateway API will support related services like payments, refunds ...
- Cổng thanh toán là phương thức thanh toán khá phổ biến được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho cổng thanh toán sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền ...

Planes

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default plan
100 llamadas por minuto
Suscribirse
NganLuong Plan
200 llamadas por minuto
Suscribirse
Payoo Plan
sin límite
Suscribirse

Requiere aprobación de suscripción