Payment Gateway Service Package

1.1.2
摘要
- Payment gateway is a popular payment method implemented through the Bank. The dedicated Payment Gateway API will support related services like payments, refunds ...
- Cổng thanh toán là phương thức thanh toán khá phổ biến được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho cổng thanh toán sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền ...

计划

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default plan
每 1 分钟 100 次调用
订阅
NganLuong Plan
每 1 分钟 200 次调用
订阅
Payoo Plan
无限制
订阅

需要预订核准