Payment Gateway Service Package

1.1.2
요약
- Payment gateway is a popular payment method implemented through the Bank. The dedicated Payment Gateway API will support related services like payments, refunds ...
- Cổng thanh toán là phương thức thanh toán khá phổ biến được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho cổng thanh toán sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như thanh toán, hoàn tiền ...

플랜

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default plan
1분당 100 호출
구독 신청
NganLuong Plan
1분당 200 호출
구독 신청
Payoo Plan
무제한
구독 신청

등록 승인 필수