Accounts & Transaction Information service Package

1.3.5
Podsumowanie
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Plany

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
Wywołania (1000) na minutę
Default Plan
Subskrybuj
Momo Plan
Wywołania (1000) na godzinę
Momo Plan
Subskrybuj
Mecorp Plan
Wywołania (2000) na dzień
Mecorp Plan
Subskrybuj
Transactions View Plan
Liczba limitów szybkości: 2 *
Transactions View Plan
Subskrybuj
Full Option Basic
Wywołania (9200) na dzień
Full Option Basic Plan
Subskrybuj
Economic Plan
Liczba limitów szybkości: 2 *
Info Retrieving Plan – Economic
Subskrybuj
Premier Plan
Liczba limitów szybkości: 2 *
Info Retrieving Plan – Premier
Subskrybuj
Ultimate Plan
Liczba limitów szybkości: 2 *
Info Retrieving Plan – Ultimate
Subskrybuj
GHTK
Liczba limitów szybkości: 2 *
GHTK
Subskrybuj

Wymaga zatwierdzenia subskrypcji