Accounts & Transaction Information service Package

1.3.5
摘要
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

計劃

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1000 個呼叫/1 分鐘
Default Plan
訂閱
Momo Plan
1000 個呼叫/1 小時
Momo Plan
訂閱
Mecorp Plan
2000 個呼叫/1 日
Mecorp Plan
訂閱
Transactions View Plan
2 速率限制 *
Transactions View Plan
訂閱
Full Option Basic
9200 個呼叫/1 日
Full Option Basic Plan
訂閱
Economic Plan
2 速率限制 *
Info Retrieving Plan – Economic
訂閱
Premier Plan
2 速率限制 *
Info Retrieving Plan – Premier
訂閱
Ultimate Plan
2 速率限制 *
Info Retrieving Plan – Ultimate
訂閱
GHTK
2 速率限制 *
GHTK
訂閱

需要訂閱核准