Accounts & Transaction Information service Package

1.3.5
摘要
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

计划

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
每 1 分钟 1000 次调用
Default Plan
订阅
Momo Plan
每 1 小时 1000 次调用
Momo Plan
订阅
Mecorp Plan
每 1 天 2000 次调用
Mecorp Plan
订阅
Transactions View Plan
2 个速率限制 *
Transactions View Plan
订阅
Full Option Basic
每 1 天 9200 次调用
Full Option Basic Plan
订阅
Economic Plan
2 个速率限制 *
Info Retrieving Plan – Economic
订阅
Premier Plan
2 个速率限制 *
Info Retrieving Plan – Premier
订阅
Ultimate Plan
2 个速率限制 *
Info Retrieving Plan – Ultimate
订阅
GHTK
2 个速率限制 *
GHTK
订阅

需要预订核准