Accounts & Transaction Information service Package

1.3.5
Riepilogo
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Piani

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1000 chiamate al minuto
Default Plan
Registrati
Momo Plan
1000 chiamate all'ora
Momo Plan
Registrati
Mecorp Plan
2000 chiamate al giorno
Mecorp Plan
Registrati
Transactions View Plan
2 limiti di frequenza *
Transactions View Plan
Registrati
Full Option Basic
9200 chiamate al giorno
Full Option Basic Plan
Registrati
Economic Plan
2 limiti di frequenza *
Info Retrieving Plan – Economic
Registrati
Premier Plan
2 limiti di frequenza *
Info Retrieving Plan – Premier
Registrati
Ultimate Plan
2 limiti di frequenza *
Info Retrieving Plan – Ultimate
Registrati
GHTK
2 limiti di frequenza *
GHTK
Registrati

Richiede l'approvazione della sottoscrizione