Accounts & Transaction Information service Package

1.3.5
要約
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

プラン

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
呼び出し件数: 1000 / 1 分
Default Plan
配信登録
Momo Plan
呼び出し件数: 1000 / 1 時間
Momo Plan
配信登録
Mecorp Plan
呼び出し件数: 2000 / 1 日
Mecorp Plan
配信登録
Transactions View Plan
2 レート制限 *
Transactions View Plan
配信登録
Full Option Basic
呼び出し件数: 9200 / 1 日
Full Option Basic Plan
配信登録
Economic Plan
2 レート制限 *
Info Retrieving Plan – Economic
配信登録
Premier Plan
2 レート制限 *
Info Retrieving Plan – Premier
配信登録
Ultimate Plan
2 レート制限 *
Info Retrieving Plan – Ultimate
配信登録
GHTK
2 レート制限 *
GHTK
配信登録

サブスクリプションの承認が必要