Accounts & Transaction Information service Package

1.3.5
Özet
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

Planlar

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
dakikada 1000 çağrı
Default Plan
Abone ol
Momo Plan
saatte 1000 çağrı
Momo Plan
Abone ol
Mecorp Plan
günde 2000 çağrı
Mecorp Plan
Abone ol
Transactions View Plan
2 hız limiti *
Transactions View Plan
Abone ol
Full Option Basic
günde 9200 çağrı
Full Option Basic Plan
Abone ol
Economic Plan
2 hız limiti *
Info Retrieving Plan – Economic
Abone ol
Premier Plan
2 hız limiti *
Info Retrieving Plan – Premier
Abone ol
Ultimate Plan
2 hız limiti *
Info Retrieving Plan – Ultimate
Abone ol
GHTK
2 hız limiti *
GHTK
Abone ol

Abonelik onayı gerektirir