Accounts & Transaction Information service Package

1.3.5
요약
- Through APIs related to account & transaction, users can access account details, account balances and transaction information such as transaction history, transaction statements.
- Thông qua các API liên quan đến tài khoản vào giao dịch, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết về tài khoản, số dư tài khoản và các thông tin về giao dịch như lịch sử giao dịch, sao kê giao dịch.

플랜

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
1분당 1000 호출
Default Plan
구독 신청
Momo Plan
1시간당 1000 호출
Momo Plan
구독 신청
Mecorp Plan
1일당 2000 호출
Mecorp Plan
구독 신청
Transactions View Plan
2 등급 한계
Transactions View Plan
구독 신청
Full Option Basic
1일당 9200 호출
Full Option Basic Plan
구독 신청
Economic Plan
2 등급 한계
Info Retrieving Plan – Economic
구독 신청
Premier Plan
2 등급 한계
Info Retrieving Plan – Premier
구독 신청
Ultimate Plan
2 등급 한계
Info Retrieving Plan – Ultimate
구독 신청
GHTK
2 등급 한계
GHTK
구독 신청

등록 승인 필수